KERGER NV-SA

Algemene verkoopvoorwaarden

Lees aandachtig deze algemene verkoopsvoorwaarden vooraleer u zich akkoord verklaart met de inhoud ervan. 
Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten tussen U (hierna "de consument" genoemd) en Kerger nv (hierna genoemd "Kerger"), waarvan de adresgegevens hieronder worden vermeld:

Kerger SA
Handelslaan 3
7850 Edingen 
E-mail: info@kerger-sa.be
Ondernemingsnummer BE.0452.120.166


Toepasselijkheid 

In deze bepalingen en voorwaarden met betrekking tot verkoop (hierna: Voorwaarden) worden uw rechten en plichten beschreven ten aanzien van de aanschaf, bestelling, ontvangst of verzending van Kerger-producten via de website www.kerger-sa.be
Een verkoopscontract tussen Kerger en de consument ontstaat door de aanvaarding van de bestelling geplaatst door de consument. Kerger zal alle middelen die redelijkerwijze ter zijner beschikking staan, inzetten voor de uitvoering van deze bestelling, maar behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de bestelling te weigeren. De aanvaarding van de bestelling door Kerger zal binnen een aanvaardbare termijn bevestigd worden door een elektronisch bericht en bevat een overzicht van de door de consument gedane bestelling. Elke door Kerger aanvaarde bestelling bevestigt de aanvaarding door de consument van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen wet tussen de partijen en dit met uitsluiting van alle andere algemene verkoopsvoorwaarde of elk ander verkoopscontract. De algemene verkoopsvoorwaarden en de verkoopscontracten die eruit voortvloeien worden voor een termijn van 10 jaar bewaard door Kerger. 

 • 1. Alle rechten en aanspraken in de Voorwaarden worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kerger ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
  2. Van hetgeen bepaald is in de Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 
  3. Als één van de Voorwaarden niet is opgenomen in het contract of ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden in dit contract onverminderd van kracht. Indien bepalingen niet in dit contract zijn opgenomen of ongeldig blijken te zijn, wordt de inhoud van dit contract beheerst door de statutaire regels die het dichtst bij de intentie van de betreffende partij liggen.

   

  Prijs

  De toepasselijke prijs is de prijs welke van toepassing is op de dag van de bestelling. De prijs is inclusief verpakking en BTW, exclusief verzendkosten. 


  Levering

  Afhankelijk van de beschikbaarheid ontvangt u het door u bestelde product binnen 3 tot 5 werkdagen, tenzij door Kerger anders is aangegeven. Kerger zal de bestelling met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen, uitvoeren. Is de bestelling tijdelijk niet op voorraad dan wel is er om andere reden vertraging, of kan een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Kerger behoudt zich het recht voor van keuze van de transportmiddelen en de transporteur. 
  Na overhandiging van de goederen door de transporteur aan de consument, zijn de risico's ten gevolge van verlies, diefstal, ontwaarding en vernieling ten laste van de consument. Een klacht kan slechts gebeuren via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging binnen de achtenveertig uren (48) na de levering van de goederen. 
  De Max.verzendkosten voor Kerger®-producten zijn per pakket (tot 31,50 kg ) in Euro’s, franco thuis, exclusief BTW: 

  • België 6.38 Euro exclusief BTW
   Luxemburg 10,10 Euro exclusief BTW 
   Nederland – vasteland 10.10 Euro exclusief BTW 
   Nederland – Eilanden 21,17 Euro exclusief BTW 
  • Frankrijk max 25 Euro exclusief BTW

  De kosten en de voorwaarden voor verzending, verpakking en aflevering zijn onderhevig aan wijzigingen. Wijzigingen worden van kracht binnen de aangekondigde termijn. Wanneer Kerger de prijzen voor verzending, verpakking en aflevering na totstandkoming van de overeenkomst verhoogt, heeft u de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. 


  Facturatie 

  Kerger zal de factuur verzenden gelijktijdig met de verzending van de goederen. 


  Betalingsvoorwaarden

  Kerger accepteert de volgende betalingsmiddelen voor bestellingen: Visa en MasterCard. 
  Bij niet betaling door de klant of het niet nakomen van andere contractuele verplichtingen van de koper, heeft Kerger het recht ten allen tijde de ontbinding van de overeenkomst te vorderen en alle gemaakte kosten en de winstderving te vorderen van de koper die in gebreke gebleven is. Dit doet geen afbreuk aan de bepaling onder punt “ Eigendomsvoorbehoud “ 
  Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden uw transacties ondersteund door Ogone. De e-commerce oplossing van de payment service provider zorgt ervoor dat uw financiële gegevens in alle veiligheid verwerkt worden. Deze betaaloplossing is speciaal ontworpen voor elektronische handel. 
  Bij iedere e-aankoop worden immers alle transactiegegevens versleuteld met SSL technologie. Een veilige SSL-verbinding herkent u aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser. 

  Eigendomsvoorbehoud

  Tot het moment van de volledige betaling van de goederen, blijft Kerger eigenaar van de goederen. Eén maand na ingebrekestelling door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, is Kerger gerechtigd om bij niet betaling, onmiddellijk opnieuw in het bezit gesteld te worden van de geleverde goederen. 


  Tevredenheidsgarantie

  De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 15 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen (ongeopend) te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (3 werkdagen). 
  U kunt ons laten weten dat u van de verkoop afziet via een mail aan info@kerger-sa.be Daarna dient u de goederen, voldoende gefrankeerd, via de gewone post, met een kopie van de factuur, terug te sturen naar het volgende adres: 

  Kerger NV 
  Retours E-shop 
  avenue du commerce 3
  BE-7850 Edingen -België 

  Om ons in staat te stellen de eventuele terugbetaling uit te voeren, gelieve ook uw rekeningnummer mee te delen. Bij ontvangst van uw retour maken wij een kredietnota op en storten wij het reeds betaalde bedrag zo snel mogelijk terug. Wij kunnen een retour echter weigeren wanneer het product reeds geopend werd of wanneer het product door de klant beschadigd werd. 


  Non conformiteit/gebrekkig product

  U bent verplicht de geleverde goederen onmiddelijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen de 48 uur bij aangetekend schrijven te melden.
  Indien u een defect produkt wenst terug te sturen dat u hebt aangekocht via deze website , dan kunt u de klantendienst van Kerger contacteren via een e-mailbericht naar info@kerger-sa.be .


  Garantie

  Kerger biedt één jaar garantie tegen materiaal- en bewerkingsfouten. 
  Wanneer de kwaliteit van het product niet voldoet aan vereisten conform de garantieverklaring, dan kunt u de klantendienst van Kerger contacteren via een e-mailbericht naar info@kerger-sa.be.


  Overmacht

  Kerger n'est pas tenu de respecter ses engagements en cas de force majeure. Par force majeure, on entend notamment (mais de manière non limitative) toute circonstance échappant de fait au pouvoir de décision de Kerger et résultant en une impossibilité partielle ou totale d'exécuter les commandes. En cas de force majeure permanente excédant un mois, le consommateur peut annuler sa commande en vertu de l'article 14 des présentes conditions générales de vente ou confirmer sa commande pour exécution après disparition des circonstances qui ont conduit au cas de force majeure, aux conditions en vigueur à la date de la livraison.


  Aansprakelijkheid 

  Kerger is alleen aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door Kerger. 


  Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

  Het beheer van persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy bij een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Kerger is de verantwoordelijke voor de verwerking. De consument beschikt op elk moment over een recht van inzage en rechtzetting van de persoonlijke gegevens, evenals een recht tot verzet van hun gebruik. 
  De persoonsgegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden: 

  a) Facturatie en creditering van de goederen van Kerger.  

  b) Afsluiten van het verkoopcontract en het verschaffen van informatie over de afhandeling van de bestelling.  

  c) Informatie over de andere producten en diensten van Kerger, evenals de diensten en producten van handelspartners van Kerger, geselecteerd op basis van de persoonlijke voorkeuren van de consument. Als de consument deze informatie niet wenst te ontvangen, kan hij contact nemen met de klantendienst van Kerger. Deze zal, volledig zonder kosten, bij eerste vraag van de consument, de verwerking van de persoonsgegevens voor de toepassing stopzetten.

  d) De website van Kerger maakt gebruik van Cookies, welke geïnstalleerd worden op de computer van de consument. Deze Cookies zijn onontbeerlijk voor de verwerking van de bestelling en voor het terugvinden van de informatie over de consument. Deze informatie (zoals de computerconfiguratie en de persoonlijke voorkeuren van de consument) vergemakkelijken het toekomstige gebruik van de website van Kerger. Deze Cookies bevatten noch de naam, noch het adres, noch andere persoonlijke gegevens, zoals de gegevens van de creditcard. De consument kan zijn browser dus danig configureren dat de computer elke vorm van Cookies weigert. In dat geval is het mogelijk dat de consument geen gebruik kan maken van alle functionaliteit van de website of dat hij geen toegang heeft tot bepaalde delen van de website. 

  e) Omwille van technische of operationele redenen, kan het noodzakelijk zijn dat deze gegevens overgedragen worden aan gelieerde bedrijven van Kerger of op servers geplaatst worden in landen buiten de Europese Gemeenschap, waar de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verschillend kan zijn met deze van toepassing in de Europese gemeenschap. Kerger zal alle maatregelen nemen opdat de persoonlijke gegevens op een adequate manier beschermd worden 

  f) Als de consument vragen heeft over deze verklaring of met betrekking tot de bescherming van zijn persoonlijke gegevens, dan kan hij een e-mail richten aan de klantendienst van Kerger (info@kerger-sa.be).


  Meerderjarigheid 

  Bestellingen kunnen en mogen alleen geplaatst worden door personen ouder dan 18 jaar. Er wordt vanuit gegaan dat een geplaatste bestelling aan deze voorwaarden voldoet en Kerger aldus niet aansprakelijk is indien een bestelling geplaatst wordt onder valse of onvolledige voorwendselen. 


  Klachten 

  Indien de consument een klacht wenst in te dienen, kan hij een e-mailbericht sturen naar de klantendienst van Kerge (info@kerger-sa.be) of via het online formulier dat beschikbaar is via de volgende link. De consument zal binnen de 5 werkdagen volgend op zijn klacht geïnformeerd worden over de termijn waarbinnen hij een antwoord op zijn klacht zal ontvangen. 


  Intellectuele eigendomsrechten 

  Alle teksten, grafieken, afbeeldingen, scripts, illustraties, software, logos, tekens, commerciële benamingen, modellen, figuren en merken (de « Creaties ») op deze webstek van Kerger en het geheel van de intellectuele eigendomsrechten welke op deze Creaties rusten (merkenrecht, rechten op statutaire en commerciële benamingen, tekeningsrechten, brevetten, auteursrechten, rechten met betrekking tot gegevensbanken, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten, geregistreerd of niet, en alle aanvragen tot toekenning van dergelijke rechten evenals alle aanvragen tot het bekomen van dergelijke rechten, en andere rechten welke een gelijkaardige bescherming bieden met betrekking tot deze intellectuele eigendom, zijn de eigendom van of naar gelang het geval in licentie gegeven aan Kerger welke de drager ervan blijft. 
  De consument verbindt er zich toe, noch direct noch indirect noch door tussenkomst van derden met welke hij geassocieerd zou zijn, schade toe te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten van Kerger en alle maatregelen te nemen noodzakelijk voor de bescherming van deze rechten. Met dit doel zal de consument de vermeldingen van de intellectuele eigendom van Kerger bewaren met betrekking tot de producten of diensten geleverd door Kerger. 


  Toepasselijke wetgeving en rechten

  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop de Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Voorwaarden zelf, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in België. 


De website maakt gebruik van Cookies, welke geïnstalleerd worden op de computer van de consument. Deze Cookies zijn onontbeerlijk voor de verwerking van de bestelling en voor het terugvinden van de informatie over de consument. Deze informatie (zoals de computerconfiguratie en de persoonlijke voorkeuren van de consument) vergemakkelijken het toekomstige gebruik van de website van Kerger. Deze Cookies bevatten noch de naam, noch het adres, noch andere persoonlijke gegevens, zoals de gegevens van de creditcard. De consument kan zijn browser dus danig configureren dat de computer elke vorm van Cookies weigert. In dat geval is het mogelijk dat de consument geen gebruik kan maken van alle functionaliteit van de website of dat hij geen toegang heeft tot bepaalde delen van de website.